1. Sözleşmenin Tarafları:


SATICI:

Unvanı: İSMAİL UMUT GÜVEN şirketinin bir markası olan “Dark Ghalaf”

Vergi Dairesi : KIRKLARELİ

Vergi Numarası : 4500483124

ALICI:

Adı/Soyadı Varsa Ünvanı:


Adresi:

Telefon:


E-posta:

2. Sözleşmenin Konusu:

İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait https://darkghalaf.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakki konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. https://dark.ghalaf.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

3. Sözleşme Tarihi:

İşbu Sözleşme, Alıcı tarafından ilgili internet sitesi üzerinden elektronik ortamda onaylandığı tarihte kurulmuş sayılacak olup, sözleşmenin bir kopyası, Alıcının belirtmiş olduğu e-posta adresine gönderilecektir.

4. Sözleşme Konusu Ürün ve Teslimata İlişkin Bilgiler

Malın türü, miktarı, marka/modeli, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir:

Ürün Kodu

Adet

Birim Fiyat

Toplam Satış Tutarı

KDV Dahil Toplam 

Teslimatı yapacak kargo firmasının bulunduğunuz yerde şubesi olmadığı takdirde Ürün’ün bildireceğimiz yakın bir diğer şubesinden teslim alınması gerekmektedir.


5. Hizmetin Teslimi, Sözleşmenin İfa Yeri ve Teslim Şekli Ve Şartları:

Yukarıda belirtilen ürün/ürünler, sipariş anında Stokta bulunması halinde Satıcı tarafından 5 iş günü içerisinde yukarıda belirtilen kargo firmasına, Alıcının işbu sözleşmede belirtilen teslim adresine teslim edilmek üzere teslim edilecektir. Bunun haricinde, Ürün’ün yasal azami süre olan 30 gün içinde Alıcıya teslimi zamanında teslim kabul edilir.

Satın alınan ürünün bedeli herhangi bir nedenle hizmet bedeli tahsil edilemez veya ödeme iptal edilir yahut teknik bir sebep dolayısıyla ödeme https://darkghalaf.com ‘a ulaşmaz ise, Dark Ghalaf ilgili döneme ilişkin olarak hizmetin teslimi ve hizmetin sağlanması yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Hizmetin doğrudan ve dolaylı teknik altyapısını oluşturan sistemlerdeki arızalar, internette yaşanan kesintiler, arızalar, hız düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, güvenlik problemleri, genel elektrik kesintisi, kötü hava koşulları, savaş, terör eylemleri, ambargo, doğal afet, yangın, sel, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşması, isyan, grev, idari ve yasal mercilerin yayın kapatma, erişimi engelleme, erişime ara verme ve kısıtlama kararları gibi Dark Ghalaf’ın makul kontrolü dışındaki ve/veya Borçlar Kanunu kapsamında mücbir sebep sayılan tüm hallerde ve/veya umulmayan hallerde ve/veya bozucu şartlarda, https://darkghalaf.com yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz.

Bu ve bunun gibi durumlar, Dark Ghalaf için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Dark Ghalaf’tan  herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

6. Cayma Hakkı:

Alıcı’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaşması tarihinden itibaren Satıcı’nın malı geri alacağını Satıcı taahhüt eder. Cayma hakkı bildirimi ve sözleşmeye ilişkin sair bildirimler satıcıya ait ve yukarıda belirtilen satıcı iletişim bilgileri kanalı ile gönderilebilecektir.

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde Satıcı’ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde:

Alıcı’ya veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen ürünün iade edilmesi zorunludur.

14 (on dört) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünleri eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını ve bilginin ulaşımını takip eden 10 (on) gün içerisinde ürün bedeli Alıcı’ya ödediği şekilde iade edilir. Ürün Satıcı’ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. İade kargo bedeli Satıcı’ya aittir.

https://darkghalaf.com üzerinden gerçekleştirilen satın alma işlemlerinde müşterilerimiz mesafeli satış sözleşmesi gereği 14 gün içerisinde cayma hakkına sahiptir. Özel sipariş ile yapılan veya değiştirilen ürünler (müşterimizin isteğine göre ebat ölçüsü değiştirilen, üzerine özel yazılar yazılmış ürünler) iade alınmayacaktır. İade edilecek ürün tamamen hasarsız ve kullanılmamış olmalıdır. Herhangi bir şekilde çizilmiş, hasar görmüş ya da fiziksel değişikliğe uğramış ya da yapısında ve dokusunda bozulmalar olmuş ürünler kesinlikle iade alınmaz. Ürün uzmanlarımız tarafından incelendikten sonra, hasar ve bozulma tespit edilmez ise iade işlemleri başlatılır. İade ve değişim işlemleri için sipariş numarası ve iade/değişim talebi nedeniyle birlikte info@darkghalaf.com e-posta adresine gönderilmelidir. İade ve değişim koşullarının sağlanması durumunda yapılacak işlemler ancak internet mağazası tarafından, https://darkghalaf.com üzerinden alınmış ürünler için gerçekleştirilmektedir. İade edilmesi istenen ürünün ambalajı, sertifikası, etiketi ve faturasının, varsa promosyonların ürün ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

7. Tüketici Şikayetleri Çözüm Yolları ve İletişim Bilgileri

Alıcı, aldığı hizmete ve kişisel verilere ilişkin şikayetlerin info@darkghalaf.com üzerinden iletebilir. Ayrıca, mal/hizmetlere ilişkin şikâyet ve itiraz başvuruları, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, Alıcının ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapılabilecektir.

8. Kişisel Verilerin Korunması

Dark Ghalaf, bahsi geçen hizmetleri sunmak, daha iyi hizmet verebilmek ve Alıcı’nın beklentilerine daha uygun içerikler sağlamak amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereği Alıcı kişisel verilerini, Alıcılığı çerçevesinde https://darkghalaf.com internet adresinde yer alan Aydınlatma İlkeleri’ne uygun olarak, Dark Ghalaf üzerinden işleyecek, aktarabilecek, saklayacak, sınıflandıracak ve profillemesini yapabilecektir. Alıcı, mesafeli sözleşmeyi kabul etmesiyle beraber kişisel verilerinin bu kapsamda işlenmesine, aktarılmasına, saklanmasına, sınıflandırılmasına ve profillendirilmesine icazet etmiş sayılır. Alıcı “İlgili Kişi” sıfatıyla; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanıp kullanmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı Dark Ghalaf işbirliği yaptığı gerçek veya tüzel kişileri öğrenme, kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ilgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, ilgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle Alıcı/İlgili Kişi’nin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahiptir. Alıcı KVKK’nın 11. Maddesinde yer alan haklarından doğan şikayet ve taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Dark Ghalaf’tan info@darkghalaf.com elektronik posta adresinden talep edebilecektir.

Söz konusu itiraz haklarına ilişkin aydınlatma metin https://darkghalaf.com adresinde yayınlanmaktadır.

https://darkghalaf.com , Alıcı tarafından yapılan kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve / veya muhafaza edilmesi ile ilgili talepleri niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Bu sürenin başlayabilmesi için Kullanıcı talebini yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Dark Ghalaf’a göndermelidir. Talebin Dark Ghalaf tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; Alıcı cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halükarda başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilir.

9. Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilk

Dark Ghalaf’ın internet sitesinde bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen gizlilik kuralları-politikası ve şartlar geçerlidir.

Alıcı tarafından Dark Ghalaf’a girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Alıcı cihazından girildiğinden Alıcı tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı’ye aittir.

Alıcı, işbu sipariş kapsamında Dark Ghalaf üzerinden vermiş olduğu kişisel verilerin; Alıcının Dark Ghalaf’a üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgilerin SATICI tarafından, ödemenin yapılması amacıyla Satıcının çalışmakta olduğu BDDK’dan onaylı olan ödeme hizmeti sağlayıcı kuruluşu İKAS PAY  şirketine aktarılacağını ve ödeme sistemine ilişkin tüm verilerin işbu hizmet sağlayıcı şirket ile paylaşılacağı ve bu kapsamda açık rızasının olduğunu kabul ve beyan eder. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türk Mahkemeleri yetkili olup; uygulanacak hukuk Türk Hukuku’dur. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere her yıl Gümrük ve ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için Alıcı’nın yerleşim yerinde bulunan İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise yine Alıcı’nın Yerleşim Yerinde bulunan Tüketici Mahkemeleri Yetkili olacaktır.

11. Çeşitli Hükümler

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

12. Yürürlük

12 (on iki) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

Shopping cart

0
image/svg+xml

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.

Continue Shopping